Bufet d’Arquitectura

Bufet Tècnic d’Arquitectura i Disseny és un despatx de serveis d’arquitectura amb una àmplia experiència en els sectors de l’edificació, l’urbanisme i la construcció en general.

Desenvolupem els projectes des de les primeres idees dels clients, assessorant-los tant en el disseny com en solucions tècniques, requeriments funcionals, planificació, direcció i coordinació de cada projecte en particular.

El nostre bufet està format per un equip intern de professionals de l’arquitectura (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, delineants, interioristes) i una sèrie de col·laboradors externs (estructures, instal·lacions, geotècnia, topografia, control mediambiental) que treballem conjuntament per poder oferir així un servei altament qualificat en cadascun dels camps de l’arquitectura.

Apostem per una arquitectura de qualitat, responsable i eficient, emfatitzant la lògica constructiva i la seva adaptació a l’entorn.

Sempre oferim un servei personalitzat, realitzant projectes adaptats a les necessitats dels nostres clients, ja siguin formals, funcionals o econòmiques. Entre els nostres serveis, destaquem:

  • Edificació: projectes d’edificis residencials plurifamiliars i unifamiliars (aïllats, adossats, aparellats, entre mitgeres), locals comercials, piscines.
  • Reformes: treballs de decoració, disseny i interiorisme, ampliacions, reformes i rehabilitacions.
  • Equipaments: projectes d’equipaments esportius, sanitaris (consultoris, CAP, hospitals i residències), docents, administratius (oficines).

  • Direcció d’obres
  • Urbanisme: projectes d’urbanització, modificacions POUM, normes subsidiàries, unitats d’actuació, segregacions, parcel·lacions, reparcel·lacions.
  • Estudis: peritatges, amidaments, pressupostos, valoracions immobiliàries i urbanístiques, l’estudi de la viabilitat de promocions immobiliàries, estudis de seguretat i salut, estudis geotècnics.
  • Tramitació de tot tipus de documentació: assegurança decennal, llicència de primera ocupació, certificats d’obra nova, cèdula d’habitabilitat, legalització d’activitats, canvis d’ús, alta IBI, alta ICID-ECA, informes ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis), certificats d’antiguitat, valoracions, taxacions.
  • Assessorament