Condicionament del terreny

En gairebé tota obra nova cal un treball previ per adaptar el terreny als requeriments del projecte tècnic. Un treball de condicionament del terreny que generalment consisteix en la neteja i esbrossada del terreny i, posteriorment, en el moviment de terres necessari per situar l’edificació a la cota assenyalada, deixant el terreny compactat per rebre la fonamentació.

A Construccions Iglesias disposem de professionals qualificats i especialitzats, amb una dilatada experiència professional en el camp tècnic, que ens permeten comprovar i justificar la millor solució per la fonamentació de les nostres obres. Disposem de tots els mitjans necessaris per garantir i comprovar que assolim els estrats de sòl amb la capacitat de càrrega adequada:

  • Prospecció visual del terreny i assessorament.
  • Estudi topogràfic i estudi geotècnic del terreny.

L’excavació i buidat de les rases s’efectua per mitjans mecànics fins a la profunditat indicada per a cada un dels elements de la fonamentació, així com per als diferents elements que constitueixen la xarxa horitzontal de sanejament.

Al llarg del procés d’excavació, els nostres tècnics analitzen i comproven qualsevol variació en l’estructura i comportament del terreny que pugui modificar les condicions de treball previstes en el projecte.

Compromesos amb el medi ambient, a Construccions Iglesias vetllem per l’aprofitament de les terres extretes, i en cas de que la tipologia d’obra no ho permeti, el seu tractament en el dipòsit controlat corresponent.