Estructura

Construccions Iglesias és especialista en l’aixecament d’estructures, amb una àmplia experiència en edificis unifamiliars com plurifamiliars, tant de baixa com de mitja altura.

Habitualment treballem amb estructures de formigó armat, el sistema constructiu més emprat per la seva flexibilitat i eficàcia, així com per la seva rigidesa i òptim comportament enfront dels agents atmosfèrics i el foc. Tot i això, disposem de professionals qualificats per construir estructures amb murs portants d’antiga tradició, o estructures metàl·liques menys rígides i amb la possibilitat de cobrir grans llums.

Tenim experiència treballant amb tot tipus de forjats: reticulars, unidireccionals, unidireccionals amb bigues prefabricades i les últimes tècniques en alleujament de forjats.

A Construccions Iglesias ens diferenciem per fer de l’estructura un dels elements primordials de totes les nostres obres:

  • En la fase de disseny estudiem amb detall totes les càrregues (pes propi, sobrecàrregues d’ús, vent, neu…) i prenem les mesures adequades perquè l’estructura es mantingui intacte enfront de les condicions ambientals, climàtiques i segons el tipus d’estructura a construir.

  • Oferim la màxima qualitat en l’execució, aconseguint una estructura estable i de durabilitat prolongada. Verifiquem la qualitat adequada del formigó i la seva correcta posada en obra, així com els recobriments suficients per protegir les armadures.


Utilitzem les mesures de seguretat i un equip humà adequat per a cada tipus d’obra, complint sempre amb els terminis de lliurament pactats amb els promotors o la direcció facultativa.