Fonamentació

La fonamentació és un dels elements constructius indispensables perquè una obra funcioni correctament, ja que s’encarrega de rebre i transmetre al terreny les forces provinents de l’estructura de tota construcció.

Per aquest motiu, a Construccions Iglesias posem tot el nostre interès en l’execució de la mateixa, sense escatimar en matèries primeres o materials. Una bona fonamentació és la base d’una obra sòlida i estable.


Som conscients que moltes de les patologies dels edificis tenen com a origen una mala fonamentació. I, com que es tracta d’un element constructiu que després de la seva execució queda fora d’una possible observació visual, hi destinem tots els mitjans i recursos necessaris en el moment d’executar-la.

Un bon estudi geotècnic, un dimensionat adequat i una correcta execució. A tot això cal sumar-hi l’àmplia experiència de Construccions Iglesias en tot tipus de fonamentacions:

  • Superficials (sabates, bigues, lloses, pous, rases)

  • Profundes (pilotis prefabricats, pilotis “in situ”, micropilots, murs-pantalla, pous)