Instal·lacions

Tradicionalment, les instal·lacions en els edificis tenien l’objectiu de garantir les condicions de salubritat i dotar-lo de serveis bàsics. Els avenços tecnològics i els canvis en les necessitats de la societat fan evolucionar constantment aquestes instal·lacions, ja sigui per aportar comoditat, confort, comunicació, seguretat… fet que suposa un dimensionat cada cop més gran per als passos d’instal·lacions.

El personal de Construccions Iglesias està altament qualificat en cada especialitat, treballant conjuntament dins un equip integrat per tècnics, arquitectes, aparelladors, dissenyadors i enginyers. Així aconseguim un disseny global de les instal·lacions de cada edifici, assegurant el bon funcionament de totes elles i reduint-ne els costos.

Garantim el compliment de totes les normatives vigents respecte a instal·lacions de sanejament, subministrament d’aigua, il·luminació i electricitat, climatització i ventilació, audiovisuals, prevenció d’incendis, seguretat…

A nivell constructiu i en funció de com es disposin els tubs o conductes de cada instal·lació, prenem totes les mesures per evitar problemàtiques futures.

  • Enterrats (sota terra): Les connexions a xarxes de subministrament les encabim dins un emmacat de grava o dins un contratub de plàstic.  També verifiquem el correcte funcionament de la xarxa de sanejament.
  • Amagats (dins d’armaris o cel rasos): Garantim l’aïllament acústic entre estances, així com el compliment de la normativa d’incendis.
  • Vistos (agafats a les parets o als sostres):  Els protegim adequadament per evitar que es malmetin.
  • Encastats (dins del gruix dels tancaments): En els envans disposem d’un gruix mínim d’uns 7 cm, amb maó foradat doble. Preferentment fem regates verticals i així, un cop revestit, sempre sabrem per on passen les instal·lacions). Els tubs d’aigua els col·loquem dins un contratub que queda fix a la regata i permet el moviment del tub interior.