Particions

Els espais interiors poden ser diàfans però, habitualment, en el món dels habitatges cal compartimentar els edificis i la forma d’aconseguir-ho és a través de tancaments verticals interiors: murs, parets, envans, particions, divisòries…

Construccions Iglesias compta amb professionals qualificats per construir envans ceràmics i envans de blocs de guix o formigó, així com per instal·lar envans de cartró-guix, extradossats, mampares o envans plegables.

Sempre partim d’un bon replanteig, un aplomat amb la màxima precisió i uns acabats perfectes perquè l’obra tingui l’aspecte desitjat.

És evident que les particions interiors no tenen les mateixes exigències que les façanes. No obstant això, Construccions Iglesias estudia en cada cas el millor tipus de partició per garantir:

  • Un bon aïllament acústic per evitar el pas del so aeri entre estances.
  • Una absorció adequada per aconseguir una qualitat de so agradable a l’interior.
  • Evitar el flux de vapor des dels ambients humits (banys, cuines) cap a altres estances.
  • El pas d’instal·lacions, ja siguin vistes o encastades.
  • Que resisteixin accions verticals excèntriques (prestatgeries de molt pes a una banda)
  • Que resisteixin accions horitzontals (impactes fortuïts, en garatges principalment)

De tots aquests requeriments, un dels més importants i difícils de complir és l’acústic.

L’aïllament acústic pel so aeri s’aconsegueix amb molta massa i el envans, per definició, són tancaments lleugers. Per resoldre-ho, a Construccions Iglesias solem utilitzar la tècnica de la doble capa amb un material absorbent acústic a la cambra interior, tant en envans ceràmics com en els més moderns de cartró-guix.