Revestiments

Construccions Iglesias s’encarrega de fer la selecció i col·locar només els millors materials de revestiment. Dia a dia n’apareixen de nous i nosaltres en fem un seguiment i els sotmetem a uns estrictes controls tècnics, per tal que garanteixin una sèrie de requeriments.

  • Requeriments mecànics: que suportin totes les exigències estructurals (pes propi i càrregues) i siguin compatibles amb les deformacions del suport, a més a més de resistir a impactes. Verifiquem la seva duresa i rugositat (lliscament)
  • Requeriments de barrera i control: tant a nivell climatològic (aire, aigua, humitat, temperatura i radiació) com ambiental (llum, soroll, brutícia, foc)
  • Requeriments de durabilitat: desgast (agents mecànics, físics, químics o orgànics) i manteniment (tractaments, proteccions, reposicions)
  • Requeriments tecnològics: compatibilitat amb xarxes de serveis.
  • Requeriments de percepció: visió (forma, textura, color i brillantor), tacte (temperatura i textura) i oïda (sonoritat)

Tots els revestiments es poden classificar en dues grans famílies:

  • Revestiments per elements (pedra naturals, ceràmica, morter, terratzo, pedra artificial, fusta i derivats de la fusta, metalls, plàstic rígid, plàstics flexibles, tèxtils, papers, linòleum, cel·lulosa termo-endurida, fibrociment, cartró-guix…)

  • Revestiments continus (pintures, revestiments de pasta: morter, guix o estucs).


En aquest cas l’aparença s’adquireix amb el propi procediment. Construccions Iglesias disposa de personal altament capacitat per aplicar tot tipus de revestiments continus, ja sigui un esquerdejat o un arrebossat (amb acabat remolinat, lliscat o raspat)