BUFET D’ARQUITECTURA

Amb amplia experiència en edificació, urbanisme i construcció en general.

Desenvolupem els projectes des de les primeres idees dels clients, assessorant-los tant en el disseny com en solucions tècniques, requeriments funcionals, planificació, direcció i coordinació de cada projecte en particular.

El nostre bufet està format per un equip intern de professionals de l’arquitectura (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, delineants, interioristes) i una sèrie de col·laboradors externs (estructures, instal·lacions, geotècnia, topografia, control mediambiental) que treballem conjuntament per poder oferir així un servei altament qualificat en cadascun dels camps de l’arquitectura.

Apostem per una arquitectura de qualitat, responsable i eficient, emfatitzant la lògica constructiva i la seva adaptació a l’entorn.

Sempre oferim un servei personalitzat, realitzant projectes adaptats a les necessitats dels nostres clients, ja siguin formals, funcionals o econòmiques. Entre els nostres serveis, destaquem:

EDIFICACIÓ

Projectes d’edificis residencials
plurifamiliars i unifamiliars (aïllats, adossats, aparellats, entre mitgeres), locals comercials, piscines.

REFORMES

Treballs de decoració, disseny i
interiorisme, ampliacions, reformes i rehabilitacions..

EQUIPAMENTS 

Projectes d’equipaments esportius, sanitaris (consultoris, CAP, hospitals i residències), docents, administratius (oficines).

URBANISME

Projectes d’urbanització,
modificacions POUM, normes subsidiàries, unitats d’actuació, segregacions, parcel·lacions, reparcel·lacions.

ESTUDIS 

Peritatges, amidaments, pressupostos, valoracions immobiliàries i urbanístiques, l’estudi de la viabilitat de promocions immobiliàries, estudis de seguretat i salut, estudis geotècnics.

TRAMITACIONS 

De tot tipus de documentació:
assegurança decennal, llicència de primera ocupació, certificats d’obra nova, cèdula d’habitabilitat, legalització d’activitats, canvis d’ús, alta IBI, alta ICID-ECA, informes ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis), certificats d’antiguitat, valoracions, taxacions.

DIRECCIÓ D’OBRES 

Supervisió i coordinació per garantir que es compleixin els objectius del projecte en termes de qualitat, temps i costos.

ASSESSORAMENT

Suport i orientació als clients per ajudar-los a prendre decisions informades sobre els diferents aspectes del projecte, com ara el disseny, les solucions tècniques, els materials, la planificació i els costos.

Vols construir la casa dels teus somnis?

I fer realitat els teus projectes de reforma i rehabilitació?