Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

A continuació s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de Vanguardia IB4, S.L. en compliment del disposat a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Dades del responsable del tractament i de contacte de DPO

  • Identitat: Vanguardia IB4, S.L.
  • CIF: B65708042
  • Adreça: Carrer Major (masquefa), 76 – BAIXOS, Masquefa, 08783 , Barcelona
  • Telèfon: 937726898
  • Correu electrònic: info@construccionsiglesias.com

Dades de contacte del Responsable de Protecció de Dades:

Deure d’informació i consentiment

Mitjançant l’acceptació de la present Política de confidencialitat i protecció de dades, l’afectat queda informat i dóna el seu consentiment lliure, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de qualsevol mitjà (pàgina web, correu electrònic, formularis, acceptacions de serveis, propostes i/o qualsevol altre document) siguin incorporades a les bases de dades de Vanguardia IB4, S.L., per a la correcta prestació dels serveis de venda de prefabricats de formigó, muntatges, instal·lacions i rehabilitacions en matèria de compliment normatiu contractats o sol·licitats pel mateix.

La prestació d’aquests serveis inclou necessàriament la comunicació, per part de Vanguardia IB4, S.L., a les persones interessades i de contacte dels seus clients, d’informació relativa a novetats, ofertes, promocions, productes, esdeveniments i altres informacions del seu interès.

Finalitats del tractament

Vanguardia IB4, S.L. tractarà la informació que ens proporcionin les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis que ens formin les persones interessades.

Enviar comunicacions sobre novetats, ofertes, promocions, productes, esdeveniments i altres informacions del seu interès. Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions mitjançant l’enllaç al peu de pàgina de cada comunicació o enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic següent:

Gestionar els Currículums Vitae (CV) aportats pels candidats a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari a través d’aquesta pàgina web per tal de participar en els processos de selecció i reclutament de Vanguardia IB4, S.L.

Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades per a les finalitats anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de protecció de dades i la política que li estem detallant.

Conservació de les dades

Vanguardia IB4, S.L. garanteix la conservació de les dades de caràcter personal que es recullen segons les condicions de confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades per protegir-les de tercers que no gaudeixin del seu consentiment exprés.

Els criteris de conservació s’estableixen en funció del tipus de dades facilitades:

Prestació de serveis en matèria de compliment normatiu: Les dades de caràcter personal aportades pel client, inclosos els de les persones de contacte i el seu personal, es conservaran durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats en qualsevol de les seves modalitats (venda de prefabricats de formigó, muntatges, instal·lacions i rehabilitacions). En finalitzar la vigència dels serveis contractats, les dades de caràcter personal es conservaran per part de Vanguardia IB4, S.L. en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb el Client, o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin d’aplicació a Vanguardia IB4, S.L. o d’una norma amb rang de llei que exigeixi la conservació d’aquestes. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques, jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d’aquestes.

Gestió Curriculum Vitae: Vanguardia IB4, S.L. podrà conservar el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any. En acabar el termini, s’eliminarà automàticament, en compliment del principi de qualitat de les dades.

La resta de les dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol mitjà es conservarà durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

Legitimació

La base legal que habilita Vanguardia IB4, S.L. per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials és en virtut dels següents títols:

El consentiment de les persones interessades per al tràmit i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis, així com per a l’enviament de comunicacions sobre novetats, ofertes, promocions, productes, esdeveniments i altres informacions del seu interès

El consentiment prestat pels Candidats en lloc de treball amb fins de selecció i reclutament

El compromís de confidencialitat i document de qualsevol acceptació de serveis en matèria de compliment normatiu signat amb Vanguardia IB4, S.L.

El Interès Legítim de Vanguardia IB4, S.L. per remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’entitat i els serveis/productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors.

Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors són les següents:

  • Dades d’identificació
  • Adreces postal o electrònica.
  • Dades facilitades i/o consentides pels propis interessats relacionades i necessàries per a la gestió i realització del servei/producte sol·licitat.

Vanguardia IB4, S.L. presumeix que les dades introduïdes per vostè són correctes, exactes i verídiques, en cas contrari, vostè serà el responsable de la inexactitud de les mateixes.

Drets

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació de si a Vanguardia IB4, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Vanguardia IB4, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius imperiosos legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercits a través dirigint la seva sol·licitud a l’adreça postal Vanguardia IB4, S.L., a Carrer Major (masquefa), 76 – BAIXOS, Masquefa, 08783 , Barcelona o bé a través de correu electrònic o indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets RGPD i adjuntant en tots dos casos còpia del seu DNI.

Actualitzacions i modificacions

Vanguardia IB4, S.L. es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeixi al web.

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a Vanguardia IB4, S.L. qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política a la següent adreça info@construccionsiglesias.com