PROCÉS CONSTRUCTIU

1. Acondicionament del terreny

terreny-02
terreny-01
terreny-03
previous arrow
next arrow

En gairebé tota obra nova cal un treball previ per adaptar el terreny als requeriments del projecte tècnic. Un treball de condicionament del terreny que generalment consisteix en la neteja i esbrossada del terreny i, posteriorment, en el moviment de terres necessari per situar l’edificació a la cota assenyalada, deixant el terreny compactat per rebre la fonamentació.

Construccions Iglesias disposem de professionals qualificats i especialitzats, amb una dilatada experiència professional en el camp tècnic, que ens permeten comprovar i justificar la millor solució per la fonamentació de les nostres obres. Disposem de tots els mitjans necessaris per garantir i comprovar que assolim els estrats de sòl amb la capacitat de càrrega adequada:

 • Prospecció visual del terreny i assessorament.
 • Estudi topogràfic i estudi geotècnic del terreny.

L’excavació i buidat de les rases s’efectua per mitjans mecànics fins a la profunditat indicada per a cada un dels elements de la fonamentació, així com per als diferents elements que constitueixen la xarxa horitzontal de sanejament.

Al llarg del procés d’excavació, els nostres tècnics analitzen i comproven qualsevol variació en l’estructura i comportament del terreny que pugui modificar les condicions de treball previstes en el projecte.

Compromesos amb el medi ambient, a Construccions Iglesias vetllem per l’aprofitament de les terres extretes, i en cas de que la tipologia d’obra no ho permeti, el seu tractament en el dipòsit controlat corresponent.

2. Fonamentació

fonamentacic3b3-01
fonamentacic3b3-02
fonamentacic3b3-04
previous arrow
next arrow

La fonamentació és un dels elements constructius indispensables perquè una obra funcioni correctament, ja que s’encarrega de rebre i transmetre al terreny les forces provinents de l’estructura de tota construcció.

Per aquest motiu, a Construccions Iglesias posem tot el nostre interès en l’execució de la mateixa, sense escatimar en matèries primeres o materials. Una bona fonamentació és la base d’una obra sòlida i estable.

Som conscients que moltes de les patologies dels edificis tenen com a origen una mala fonamentació. I, com que es tracta d’un element constructiu que després de la seva execució queda fora d’una possible observació visual, hi destinem tots els mitjans i recursos necessaris en el moment d’executar-la.

Un bon estudi geotècnic, un dimensionat adequat i una correcta execució. A tot això cal sumar-hi l’àmplia experiència de Construccions Iglesias en tot tipus de fonamentacions:

 • Superficials (sabates, bigues, lloses, pous, rases)
 • Profundes (pilotis prefabricats, pilotis “in situ”, micropilots, murs-pantalla, pous)


3. Estructura

estructura-05
estructura-07
estructura-031
estructura-02
estructura-01
previous arrow
next arrow

Construccions Iglesias és especialista en l’aixecament d’estructures, amb una àmplia experiència en edificis unifamiliars com plurifamiliars, tant de baixa com de mitja altura.

Habitualment treballem amb estructures de formigó armat, el sistema constructiu més emprat per la seva flexibilitat i eficàcia, així com per la seva rigidesa i òptim comportament enfront dels agents atmosfèrics i el foc. Tot i això, disposem de professionals qualificats per construir estructures amb murs portants d’antiga tradició, o estructures metàl·liques menys rígides i amb la possibilitat de cobrir grans llums.

Tenim experiència treballant amb tot tipus de forjats: reticulars, unidireccionals, unidireccionals amb bigues prefabricades i les últimes tècniques en alleujament de forjats.

Construccions Iglesias ens diferenciem per fer de l’estructura un dels elements primordials de totes les nostres obres:

 • En la fase de disseny estudiem amb detall totes les càrregues (pes propi, sobrecàrregues d’ús, vent, neu…) i prenem les mesures adequades perquè l’estructura es mantingui intacte enfront de les condicions ambientals, climàtiques i segons el tipus d’estructura a construir.
 • Oferim la màxima qualitat en l’execució, aconseguint una estructura estable i de durabilitat prolongada. Verifiquem la qualitat adequada del formigó i la seva correcta posada en obra, així com els recobriments suficients per protegir les armadures.


Utilitzem les mesures de seguretat i un equip humà adequat per a cada tipus d’obra, complint sempre amb els terminis de lliurament pactats amb els promotors o la direcció facultativa.

4. Façanes

fac3a7anes-06
fac3a7anes-08
fac3a7anes-04
fac3a7anes-05
fac3a7anes-03
fac3a7anes-02
fac3a7anes-01
fac3a7anes-072
previous arrow
next arrow

Tradicionalment la façana era alhora l’estructura i el tancament de qualsevol edifici. Amb el pas dels anys, l’evolució de les tècniques constructives ha permès alliberar a la façana de complir la funció estructural, permetent-li satisfer amb major eficàcia altres aspectes tècnics.

Així doncs, a Construccions Iglesias entenem que a qualsevol façana cal exigir-li, a més a més de la seva estètica, que sigui completament impermeable a l’aigua, que garanteixi un bon aïllament tèrmic i acústic, i que atengui a les necessitats d’il·luminació i ventilació interiors.

Disposem dels millors recursos i personal qualificat per aconseguir satisfer els requisits esmentats en qualsevol tipologia de façana. Des de façanes lleugeres, fins aquelles més tradicionals… ja siguin de maó vist, arrebossats, aplacats, de pedra, de fusta o altres, a més de les ventilades i les prefabricades.

L’experiència de més de 35 anys construint tot aquest tipus de façanes ens ha permès comprovar que, en el nostre clima, una façana convencional de dues fulles executada correctament satisfà totes les necessitats exigibles. Així doncs, la nostra façana habitual es composa de:

 • Una fulla exterior, normalment de maó, i una altra interior, que pot ser de maó o d’altres materials com el cartró-guix. Entre aquestes dues fulles disposem un aïllant tèrmic (poliuretà, fibra de vidre o llana de roca) de gruix suficient. Per evitar condensacions intersticials, a més, posem al costat calent de l’aïllant una barrera de vapor. Finalment, deixem una petita separació d’un o dos centímetres per permetre que ventili el vapor d’aigua i no xopi l’aïllament, inutilitzant-lo. El gruix del mur ens permet tenir massa suficient per a l’aïllament acústic, i la càmera d’aire i l’aïllant garanteixen l’aïllament tèrmic.

En quant a les fusteries, vetllem perquè compleixin amb el mateix que exigim a les parts massisses, ja siguin de fusta, pvc, alumini…

I, a més a més, les fusteries ens ha d’ajudar a aconseguir unes condicions òptimes en els espais interiors, permetent il·luminar i ventilar els recintes i afavorint les vistes cap a l’exterior.

5. Particions

particions-01
particions-02
previous arrow
next arrow

Els espais interiors poden ser diàfans però, habitualment, en el món dels habitatges cal compartimentar els edificis i la forma d’aconseguir-ho és a través de tancaments verticals interiors: murs, parets, envans, particions, divisòries…

Construccions Iglesias compta amb professionals qualificats per construir envans ceràmics i envans de blocs de guix o formigó, així com per instal·lar envans de cartró-guix, extradossats, mampares o envans plegables.

Sempre partim d’un bon replanteig, un aplomat amb la màxima precisió i uns acabats perfectes perquè l’obra tingui l’aspecte desitjat.

És evident que les particions interiors no tenen les mateixes exigències que les façanes. No obstant això, Construccions Iglesias estudia en cada cas el millor tipus de partició per garantir:

 • Un bon aïllament acústic per evitar el pas del so aeri entre estances.
 • Una absorció adequada per aconseguir una qualitat de so agradable a l’interior.
 • Evitar el flux de vapor des dels ambients humits (banys, cuines) cap a altres estances.
 • El pas d’instal·lacions, ja siguin vistes o encastades.
 • Que resisteixin accions verticals excèntriques (prestatgeries de molt pes a una banda)
 • Que resisteixin accions horitzontals (impactes fortuïts, en garatges principalment)

De tots aquests requeriments, un dels més importants i difícils de complir és l’acústic.

L’aïllament acústic pel so aeri s’aconsegueix amb molta massa i el envans, per definició, són tancaments lleugers. Per resoldre-ho, a Construccions Iglesias solem utilitzar la tècnica de la doble capa amb un material absorbent acústic a la cambra interior, tant en envans ceràmics com en els més moderns de cartró-guix.

6. Instal·lacions

instalc2b7lacions-00
instalc2b7lacions-02
instalc2b7lacions-03
previous arrow
next arrow

Tradicionalment, les instal·lacions en els edificis tenien l’objectiu de garantir les condicions de salubritat i dotar-lo de serveis bàsics. Els avenços tecnològics i els canvis en les necessitats de la societat fan evolucionar constantment aquestes instal·lacions, ja sigui per aportar comoditat, confort, comunicació, seguretat… fet que suposa un dimensionat cada cop més gran per als passos d’instal·lacions.

El personal de Construccions Iglesias està altament qualificat en cada especialitat, treballant conjuntament dins un equip integrat per tècnics, arquitectes, aparelladors, dissenyadors i enginyers. Així aconseguim un disseny global de les instal·lacions de cada edifici, assegurant el bon funcionament de totes elles i reduint-ne els costos.

Garantim el compliment de totes les normatives vigents respecte a instal·lacions de sanejament, subministrament d’aigua, il·luminació i electricitat, climatització i ventilació, audiovisuals, prevenció d’incendis, seguretat…

A nivell constructiu i en funció de com es disposin els tubs o conductes de cada instal·lació, prenem totes les mesures per evitar problemàtiques futures.

 • Enterrats (sota terra): Les connexions a xarxes de subministrament les encabim dins un emmacat de grava o dins un contratub de plàstic.  També verifiquem el correcte funcionament de la xarxa de sanejament.
 • Amagats (dins d’armaris o cel rasos): Garantim l’aïllament acústic entre estances, així com el compliment de la normativa d’incendis.
 • Vistos (agafats a les parets o als sostres):  Els protegim adequadament per evitar que es malmetin.
 • Encastats (dins del gruix dels tancaments): En els envans disposem d’un gruix mínim d’uns 7 cm, amb maó foradat doble. Preferentment fem regates verticals i així, un cop revestit, sempre sabrem per on passen les instal·lacions). Els tubs d’aigua els col·loquem dins un contratub que queda fix a la regata i permet el moviment del tub interior.

7. Impermeabilitzacions i aïllaments

ac3afllaments-01
ac3afllaments-02
impermeabilitzacions-01
previous arrow
next arrow

Dels requeriments de confort d’una edificació, a Construccions Iglesias creiem que els climàtics són els més importants. Per això, vetllem per protegir l’edificació de l’aigua i de les temperatures extremes. Sabem que una bona impermeabilització i un bon aïllament evitaran futures patologies als nostres edificis.

Per impermeabilitzar correctament i evitar el pas de la humitat cap als elements constructius, tant de l’aigua de pluja com la de la humitat del propi terreny, disposem de tècniques més modernes d’impermeabilització de façanes, pàrquings, àrees subterrànies i, sobretot de cobertes (transitables i no transitables):

 • Làmines asfàltiques, làmines líquides armades amb fibra de vidre, cautxú butil, cautxú sintètic, hidrofugats invisibles per a obra vista, sistemes de protecció enfront d’humitats per capil·laritat, envans pluvials…

Respecte a l’aïllament tèrmic, en totes les obres de Construccions Iglesias es dimensiona per aconseguir una temperatura interior agradable siguin quines siguin les condicions exteriors. A més a més, garantim la protecció tèrmica de l’estructura per evitar dilatacions i fisures.

El nostre personal està àmpliament capacitat per treballar amb tot tipus d’aïllants tèrmics:

 • Llana mineral (llana de vidre, llana de roca), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extrudit (XPS) i poliuretà (projecció “in situ”, planxes conformades i plafons sandvitx prefabricats)

8. Cobertes

cobertes-03
cobertes-02
cobertes-01
cobertes-04
previous arrow
next arrow

Construccions Iglesias disposa de maquinària i personal qualificat per a la realització de tot tipus de cobertes, complint sempre amb el requeriment més important d’aquestes, que és la impermeabilitat a l’aigua de les precipitacions.

Portem més de 35 anys d’experiència construint cobertes inclinades, formant les pendents de tres possibles maneres: directament sobre un sostre inclinat, sobre un sostre pla (amb envanets de sostre mort) o cobertes inclinades sobre elements estructurals propis.

L’acabat el definim sempre d’acord amb els nostres clients. Des de les clàssiques teules àrabs, passant per les teules planes i fins a plaquetes de pissarra o planxes metàl·liques.

En els darrers anys, molt sovint treballem amb cobertes planes. En aquest cas, a Construccions Iglesias posem especial èmfasis en el dimensionat dels baixants i la continuïtat de la làmina impermeable, protegint-la de la radiació solar directa i solucionant amb eficàcia els junts de dilatació.

Hem comprovat que una bona solució és la coberta invertida, que té l’aïllament tèrmic per sobre de la barrera impermeable, de manera que la protegeix i n’allarga moltíssim la durabilitat.

En quant a l’acabat de les cobertes planes, varia bàsicament de si es tracta de cobertes transitables o no. Les cobertes transitables es resolen amb un paviment, mentre que les no transitables (terrats) es poden solucionar amb còdols o una coberta enjardinada.

9. Revestiments

revestiments-01
revestiments-031
revestiments-02
previous arrow
next arrow

Construccions Iglesias s’encarrega de fer la selecció i col·locar només els millors materials de revestiment. Dia a dia n’apareixen de nous i nosaltres en fem un seguiment i els sotmetem a uns estrictes controls tècnics, per tal que garanteixin una sèrie de requeriments.

 • Requeriments mecànics: que suportin totes les exigències estructurals (pes propi i càrregues) i siguin compatibles amb les deformacions del suport, a més a més de resistir a impactes. Verifiquem la seva duresa i rugositat (lliscament)
 • Requeriments de barrera i control: tant a nivell climatològic (aire, aigua, humitat, temperatura i radiació) com ambiental (llum, soroll, brutícia, foc)
 • Requeriments de durabilitat: desgast (agents mecànics, físics, químics o orgànics) i manteniment (tractaments, proteccions, reposicions)
 • Requeriments tecnològics: compatibilitat amb xarxes de serveis.
 • Requeriments de percepció: visió (forma, textura, color i brillantor), tacte (temperatura i textura) i oïda (sonoritat)

Tots els revestiments es poden classificar en dues grans famílies:

 • Revestiments per elements (pedra naturals, ceràmica, morter, terratzo, pedra artificial, fusta i derivats de la fusta, metalls, plàstic rígid, plàstics flexibles, tèxtils, papers, linòleum, cel·lulosa termo-endurida, fibrociment, cartró-guix…)
 • Revestiments continus (pintures, revestiments de pasta: morter, guix o estucs).

En aquest cas l’aparença s’adquireix amb el propi procediment. Construccions Iglesias disposa de personal altament capacitat per aplicar tot tipus de revestiments continus, ja sigui un esquerdejat o un arrebossat (amb acabat remolinat, lliscat o raspat)

10. Paviments

paviments-02
paviments-01
paviments-002
paviments-031
previous arrow
next arrow

Un dels aspectes que diferencia Construccions Iglesias es l’elegància en l’elecció dels paviments.

Oferim la millor solució en funció de les necessitats dels nostres clients, ja sigui un paviment continu o per elements, en un espai interior o exterior, per a un ús normal o intensiu… disposant sempre d’una gamma molt àmplia d’estils, colors i formats.

Realitzem des dels treballs de preparació prèvia del paviment fins al remat final.

Tots els tipus de paviments imaginables: resines, paviments impresos, antiestàtics, autoanivellants, antilliscants, paviments decoratius, paviments de formigó, rentats a l’àcid, d’àrid vist, llambordes, lloses, gres, ceràmica, fusta…

De la mateixa manera que ens assegurem que els revestiments compleixin certes propietats, als paviments els exigim que satisfacin els mateixos requeriments, a més a més d’afegir-ne un parell de molt importants:

 • Un paviment està sotmès a un desgast continu a causa del fregament. Garantim que tots els paviments resisteixin aquest fregament, tant els interiors com els exteriors.
 • En el cas dels paviments exteriors, l’exposició a la humitat fa que es tornin relliscosos. Per seguretat, verifiquem que tots els paviments exteriors siguin antilliscants.

11. Urbanització exterior

urbanitzacic3b3-exterior-02
urbanitzacic3b3-exterior-05
urbanitzacic3b3-exterior-04
previous arrow
next arrow

Construccions Iglesias executa tot tipus d’obres d’urbanització exterior, garantint sempre el compliment d’allò que preveu el planejament urbanístic:

 • Moviments de terres. Rebaixos. Terraplens. Talussos.
 • Paviments exteriors. Jardineria.
 • Pèrgoles, marquesines, glorietes.
 • Places dures, espaïs de jocs, pistes esportives…

Des de la col·ocació d’un nou paviment, la plantació d’arbres, l’enjardinament d’algunes àrees, i la col·locació del mobiliari urbà, fins a la instal·lació de serveis: il·luminació, clavegueram…

Duem a terme obres de sanejament i instal·lació de sistemes de clavegueram, així com actuacions per facilitar el drenatge i la canalització d’aigües.

Per aconseguir donar unitat i personalitat al conjunt, a Construccions Iglesias sempre preferim incorporar els espais exteriors en el disseny de qualsevol dels nostres edificis.

Vols construir la casa dels teus somnis?

I fer realitat els teus projectes de reforma i rehabilitació?